คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร.......... มีคนอยู่ทั่วทิศ........เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร....
 
 

 

 

                    

 

 

                  กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 21  ตุลาคม  2510 โดยนำเอา 3 หน่วยงาน คือ งานส่งเสริมการเกษตร
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร งานของกองส่งเสริม และ เผยแพร่สังกัดกรมกสิกรรม และงานของกองส่งเสริม และเผยแพร่สังกัด
กรมการข้าว มารวมกันจัดตั้งเป็น "กรมส่งเสริมการเกษตร"
ก่อนที่จะตั้งเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร  กรมกสิกรรม
และกรมการข้าว ต่างมีผู้บริหารหน่วยราชการ บริหารส่วนภูมิภาค ที่เรียกว่า หัวหน้างานส่งเสริมการเกษตรเขต กสิกรรมจังหวัด ข้าวจังหวัด กสิกรรม
อำเภอ ข้าวอำเภอ ทำให้เกิดความสับสน และยากต่อความเข้าใจ ของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในการติดต่อขอคำแนะนำและส่งเสริม และนี่เป็น
อีกเหตุผลหนึ่งในการนำหน่วยงาน ทั้ง 3 มารวมกัน แล้วเรียกว่าเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โดยให้เหตุผล การจัดตั้ง
กรมส่งเสริมการเกษตร (คัดลอกจากราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ หน้า 1 เล่มที่ 84 ตอนที่ 101 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2510) ว่าเนื่องจากประเทศไทย
เป็น ประเทศกสิกรรม ประชากรของประเทศมีอาชีพในการเกษตรร้อยละ 80 และสินค้าเกษตรเป็นสินค้าขาออกที่สำคัญ นำรายได้เข้าประเทศ
ประมาณร้อยละ 90 ของสินค้าขาออกทั้งหมด ซึ่งอาจถือได้ว่าการเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศขึ้นอยู่กับ อาชีพการเกษตร เป็นสำคัญ

                   จากเหตุผลดังกล่าว สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง จึงเกิดขึ้นในปี 2510 ทำหน้าที่เกี่ยวกับการอำนวยบริการและเผยแพร่วิชาการ
หรือความรู้เกี่ยวกับการเกษตรแผนใหม่ให้ถึงตัวเกษตรกร
                    -เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตในด้านการเกษตรให้มีปริมาณและคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด
                    -เพื่อให้มีตลาดสำหรับจำหน่ายผลิตผล ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้และฐานะดีขึ้น อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ
โดยส่วนรวมให้มั่นคงยิ่งขึ้นด้วย
                    -เพื่อให้ประชากรภาคเกษตรกรรมมีอาชีพที่มั่นคง และมีมาตรฐาน การครองชีพที่ดีขึ้น ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

                  สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางห่างจากจังหวัด ประมาณ 37 กิโลเมตร
อาคารสำนักงานตั้งอยู่หลังที่ว่าการอำเภอโนนสูง มีอาณาเขตติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

                  ด้านเหนือ          ใกล้กับสำนักงานที่ดินอำเภอโนนสูง

                  ด้านใต้             ใกล้กับที่ทำการไปรณษีย์อำเภอโนนสูง

                  ด้านตะวันออก     ใกล้กับที่ว่าการอำเภอโนนสูง

                  ด้านตะวันตก        ติดถนนสำราญราษฎร์

                  สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง มีพื้นที่ประมาณ 150 ตารางวา  สิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน 1 หลัง
โรงเก็บวัสดุ 1 หลัง

                  การปกครอง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง มีเกษตรอำเภอบริหารงานตั้งแต่จัดตั้ง จนถึงปัจจุบันนี้ ดังนี้

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

พ.ศ.

1

นายคำ           ถวัลย์วิระวงค์

2510-2517

2

นายวิมล          ศรวิมล 

2517-2519

3

นายอิสระ         พัฒนางกูล 

2519-2521

4

นายสมศักดิ์       อาศรัยจ้าว 

2521-2522

5

นายบุญล้วน       บุญวิเศษ 

2522-2523

6

นายอรรถ          อินทลักษณ์

2523-2526

7

นายวรวิทย์         บุญยโพธิ์ 

2526-2527

8

นายสุดใจ          ผดุงรัตน์

2527-2527

9

นายวันชัย          สังข์สมุทร 

2527-2528

10

นายอาคม          มานะดี 

2528-2535

11

นายเจริญ          กรมใหญ่

2535-2541

12

นายบุญเพ็ง        ประทุมเมศ

2541-2542

13

นายอุดม           ไวยสูงเนิน

2542-2544

14

ร.อ.พงษ์ประพันธ์   ชนภัณฑารักษ์

2544-2546

15

นายสมภพ          ประวรรณา

2547-2547

16

นายมานพ          ผินงูเหลือม

2547-2550

17

นายอุดม           ไวยสูงเนิน

2550-2551

18

นายสมาน          ขอดจันทึก

2551-2553

19 นายประมวล     วงศ์สุข 2553-ปัจจุบัน

              

 
สนง.เกษตรอำเภอโนนสูง ที่ว่าการอำเภอโนนสูง

 

 

 

สนง.เกษตรอำเภอโนนสูง ที่ว่าการอำเภอโนนสูง